გიორგი გიორგაშვილი Giorgi Giorgashvili Georgian-Chinese Tea Center Georgia China Cooperation educational programs Chinese tea tea culture Georgian Tea research center Georgia Society

ქართულ-ჩინური ჩაის ცენტრი შეიქმნა ასოციაცია საქართველოს საზოგადოების მიერ 2015 წლის ივნისში. მისი მიზანია საქართველოში ჩაის კულტურისა და ტრადიციების დამკვიდრება, ჩამოყალიბება, ქართული ჩაის კულტურის განვითარება, საგანმანათლებლო პროგრამების, კონფერენციების, დისკუსიების მოწყობა, ქართველ და ჩინელ მეჩაიეთა დაახლოება, დაკავშირება, ფესტივალების ჩატარება, ერთობლივი სემინარების გამართვა და გაცვლითი პროგრამების ორგანიზება, ჩინური ჩაის კულტურის და ჩაის მომზადების ცერემონიის დამკვიდრება საქართველოში, ქართულ- ჩინური ხალხების უფრო მეტად დაახლოება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, ჩაის სახლების, სალონების და მაღაზიების გახსნაში დაინტერესებულ პირთა დახმარება და თანადგომა, სამეცნიერო კვლევების ჩატარების ხელშეწყობა.
ცენტრი უკვე რამდენიმე თვეა, აქტიურად თანამშრომლობს ჩინეთის საგანმანათლებლო ცენტრებთან, სადაც ხდება ჩინური ჩაის კულტურის გაცნობა, ჩაის დაყენების ტექნოლოგიების შესწავლა, ქართველ მეჩაიეთა და ახალგაზრდა პროფესიონალთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
აუცილებელია საქართველოში ხალხმა უფრო მეტი გაიგოს ჩაის კულტურის, მისი სასარგებლო თვისებების შესახებ და იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით.
ქართულ-ჩინური ჩაის ცენტრის დირექტორი,
გიორგი გიორგაშვილი

Georgian-Chinese Tea Center was created by the “Association Georgia Society in June of 2015. The goals of the center are: to promote tea culture and traditions in Georgia, to organize educational programs, to hold conferences, discussions, to connect Georgian and Chinese Tea Growers closer, to organize festivals, joint exchange programs, to promote Chinese Tea Culture and Tea Making ceremony in Georgia, to connect Georgian and Chinese Peoples and Cultures much closer, to promote healthy lifestyles, to assist and support entrepreneurs in opening tea houses, salons, shops and support in conducting scientific researches.
It has been several months since the Center is actively cooperating with China’s educational centers, where Georgian Tea growers and young professionals are studying about the Chinese Tea Culture, tea brewing methods, procedures and marketing.
It is necessary that Georgian people understand much more about the tea culture, useful features of different varieties of tea and live a healthy lifestyle.
Director of the Georgian-Chinese Tea  Center,
George Giorgashvili.

Similar Posts