ასოციაცია საქართველოს საზოგადოებამ 2010 წლის 12 დეკემბერს ჩამოაყალიბა “ბიზნეს დავების ალტერნტაიული გადაწყვეტის  ცენტრი” საქართველოში, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას უფასოდ მოემსახურება და შეძლებისდაგვარად გადაუწყვეტს იურიდიულ დავებს სასამრთლოს გარეშე. დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ცენტრი სთავაზობს ნებისმიერ მოქალაქეს სამართლებრივი დავების გადაწყვეტის ალტერნატიულ გზებს. ესენია: მოლაპარაკება, მედიაცია (შუამავლობა), რომელიც სულ ახალი ინსტიტუტია და ახლა იწყებს დამკვიდრებას საქართველოში. ამ ინსტიტუტის დანერგვა ძალიან აუცილებელი და საჭიროა, რადგანაც ხელს შეუწყოფს მოდავე მხარეებს შორის დავის სწრაფად, მარტივად და დაბალ ფასად გადაწყვეტას და ასევე განტვირთავს გადატვირთულ სასამართლოებს.  ეს ცენტრი უწევს, უწევდა და კვლავ გაუწევს ნებისმიერ მსურველს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, ნებისმიერ დარგში. ცენტრთან აქტიურად თანამშრომლობენ ინგლისელი და ამერიკელი იურისტები, რომელთა ცოდნას, რჩევებს, გამოცდილებას,  ჩვენ ვიღებთ და ვითვალისწინებთ.  თქვენს საქმეებს, დავებს განიხილავენ, როგორც გამოცდილი, პრაქტიკოსი იურისტები, აგრეთვე იურიდიული ფაკულტეტის მე-3-4 კურსის წარმატებული სტუდენტები, რომლებიც ახლა იწყებენ პრაქტიკულ საქმიანიობას და მათი რჩევების გათვალისწინებაც აუცილებელია ჩვენთვის.  ასოციაცია ყოველთვის ცდილობს, რომ ქართველ ხალხს შესთავაზოს ისეთი მომსახურება, პროდუქტი და მოახდინოს ისეთი ინსტიტუტების იმპლემენტაცია, რომელიც მათ გამოადგებათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამ ახალი მომსახურების და ისნტიტუტების იმპლემენტაციისათვის ასოციაცია გეგმავს კონფერენციების და სემინარ-ტრენინგების ჩატარებას საქართველოს მასშტაბით.  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გამოგვეხმაურონ და აქტიურად ჩაერთონ ამ მნიშვნელოვან და საინტერესო საქმიანობაში. ცენტრმა უკვე დაიწყო რამდენიმე დავის განხილვა.

გიორგი გიორგაშვილი

D biznes davebis alternatiuli gadawyvetis centri

A asociacia saqarTvelos sazogadoebam 2010 wlis 12 dekembers Camoayaliba “biznes davebis alterntaiuli gadawyvetis centri” saqarTveloSi, romelic saqarTvelos mosaxleobas ufasod moemsaxureba da SeZlebisdagvarad gadauwyvets iuridiul davebs sasamrTlos gareSe. Ddavebis alternatiuli gadawyvetis centri sTavazobs nebismier moqalaqes samarTlebrivi davebis gadawyvetis alternatiul gzebs. esenia: molaparakeba, mediacia (Suamavloba), romelic sul axali institutia da axla iwyebs damkvidrebas saqarTveloSi. am institutis danergva Zalian aucilebeli da saWiroa, radganac xels Seuwyofs modave mxareebs Soris davis swrafad, martivad da dabal fasad gadawyvetas da aseve gantvirTavs gadatvirTul sasamarTloebs. es centri uwevs, uwevda da kvlav gauwevs nebismier msurvels ufaso iuridiul konsultacias, nebismier dargSi. centrTan aqtiurad TanamSromloben ingliseli da amerikeli iuristebi, romelTa codnas, rCevebs, gamocdilebas, Cven viRebT da viTvaliswinebT. Tqvens saqmeebs, davebs ganixilaven, rogorc gamocdili, praqtikosi iuristebi, agreTve iuridiuli fakultetis me-3-4 kursis warmatebuli studentebi, romlebic axla iwyeben praqtikul saqmianiobas da maTi rCevebis gaTvaliswinebac aucilebelia CvenTvis. Aasociacia yovelTvis cdilobs, rom qarTvel xalxs SesTavazos iseTi momsaxureba, produqti da moaxdinos iseTi institutebis implementacia, romelic maT gamoadgebaT yoveldRiur cxovrebaSi. am axali momsaxurebis da isntitutebis implementaciisaTvis asociacia gegmavs konferenciebis da seminar-treningebis Catarebas saqarTvelos masStabiT. Ddainteresebul pirebs SeuZliaT gamogvexmauron da aqtiurad CaerTon am mniSvnelovan da saintereso saqmianobaSi. centrma ukve daiwyo ramdenime davis ganxilva.

Ggiorgi giorgaSvili